دیدار وزیرامورخارجه سوریه با شمخانی
دیدار وزیرامورخارجه سوریه با شمخانی