حکمت نیوز 


مراسم شام غریبان حسینی در میدان امام حسین (ع) تهران
مراسم شام غریبان حسینی در میدان امام حسین (ع) تهران